Verkiezingsprogramma CDA De Friese Meren 2014-2018

 

Vertrouwd & Dichtbij

 

 

Voorwoord

Een nieuwe gemeente, een nieuwe uitdaging!

Het samenvoegen van drie gemeenten tot een grote gemeente “De Friese Meren” is een proces dat niet eindigt op 1 januari 2014.

In aanloop naar deze datum is heel hard gewerkt, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Drie gemeenten, drie culturen.

Eén gemeente, een eenheid van drie culturen.

 

Een nieuwe gemeente met perspectief en kansen voor iedereen.

De nieuwe gemeente, waarbij het CDA kiest voor de naam “De Friese Meren” maakt een vliegende start op 1 januari 2014,  dankzij de zorgvuldige voorbereiding van de afgelopen jaren.

 

Onze maatschappij verandert, mede hierdoor zullen we nieuwe keuzes gaan maken.

We krijgen te maken met nieuwe vragen en nieuwe uitdagingen waar de lokale overheid alleen niet  alle antwoorden op weet.

We zullen daarom rond de tafel gaan met welzijnsorganisaties, woningbouwcoöperaties, verenigingen van dorpsbelangen, ondernemers, kortom de inwoners van onze gemeente, om gezamenlijk antwoorden te formuleren. Het CDA wil daarin een samenbindende rol spelen.

 

We willen dit doen vanuit onze natuurlijke betrokkenheid met de samenleving.

We willen dit doen vanuit onze waarden en idealen.

We willen dat doen vanuit het omzien naar elkaar!

 


Inspiratiebron en uitgangspunten

·         De C in het CDA staat voor christelijke identiteit, inspireert ons en zet ons aan tot het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Vanuit een al meer dan tweeduizend jaar oude bron van naastenliefde, gerechtigheid en verantwoordelijkheid, de Bijbel, zet het CDA zich in voor de mens en de wereld.

·         CDA-politiek heeft idealen maar is niet hemelbestormend: deze politiek zet kleine stappen, zet aan tot verantwoordelijkheid, roept op tot matiging, investeert in samenhang en is dienstbaar.

·         Het CDA wil een open, brede volkspartij zijn die, werkend vanuit christelijke idealen, aan de slag gaat om oplossingen te vinden voor problemen: nuchter, solidair, soms compromissen sluitend, niet bij de pakken neerzittend en oog hebbend voor de naaste.

·         Het CDA wil een degelijke en betrouwbare politieke beweging zijn en blijven, waarbij de politiek geen doel op zich is, maar een manier om zaken in de samenleving voor elkaar te krijgen.

·         De basis van het CDA gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten:

gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

 

Gespreide verantwoordelijkheid

Het CDA gelooft in een samenleving voor ons allemaal. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, jongerenorganisaties, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving, ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

 

Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid.

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

 

Solidariteit

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

Betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk is belangrijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven.

De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren.

Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk.

 

Rentmeesterschap

Alleen als wij op een verantwoorde wijze omgaan met de ons toevertrouwde leefomgeving, de natuur en het milieu, zorgen wij voor een duurzame welvaart, ook voor volgende generaties.

Niet alleen “gebruiken” maar ook “bewaren” is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen, energie, voedsel en afval hebben, ook in samenhang, een grote waarde.

Het CDA streeft op lokaal niveau naar een balans tussen mens, milieu en een gezonde economie.

Het CDA betrekt lokale bedrijven bij de overgang naar een duurzaam ingerichte gemeente. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om duurzaamheid, bijvoorbeeld t.a.v. het inkoopbeleid.


 

Wonen

 

Het CDA is van mening dat het karakter van onze gemeente, namelijk dat van een krachtige plattelandsgemeente, moet worden behouden. De gemeente “De Friese Meren” biedt een diversiteit aan mogelijkheden om aan de vraag van verschillende woonbehoeftes te voldoen. De grotere kernen hebben een uitstekend voorzieningsniveau en in de kleinere kernen en het buitengebied kan het wonen op een aangename manier worden gecombineerd met de behoefte aan rust en ruimte.

Het voor onze gemeente zo kenmerkende landschap met veel water, bossen en weiland biedt recreatiemogelijkheden voor zowel de eigen inwoners als voor de toerist.

De gemeente “De Friese Meren” heeft een bijzondere ligging t.o.v. het economisch hart van Nederland, de Randstad, wat mogelijkheden biedt om het gebied verder te ontwikkelen als woongebied, maar ook als gebied waar de toeristische sector nog kan groeien.

 

Het CDA pleit daarom voor een gemeente die oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen op woongebied en daar waar mogelijk bereid is voorwaarden te scheppen voor nieuwe ontwikkelingen en zich niet te veel laat leiden door de huidige crisissituatie. De geschiedenis leert ons namelijk dat alle economische crises uiteindelijk voorbij gaan.

 

Het CDA is voor het zogenaamde vraaggericht bouwen van woningen. In de praktijk betekent dit dat, voordat de overheid kosten gaat maken voor het ontwikkelen van nieuwe locaties, er eerst onderzoek dient plaats te vinden of er daadwerkelijk een regionale, dan wel een plaatselijke markt is voor de ontwikkelingslocaties.

 

Wij zijn ons er van bewust dat in een groter wordende gemeente het woningbouwbeleid divers moet zijn. Het valt te verwachten dat de vraag per regio binnen onze gemeente en per dorp sterk zal variëren. Daarom kan het ontwikkelen van bouwlocaties alleen plaatsvinden in overleg met de plaatselijke bevolking. Op die manier kan elk dorp en elke kern zijn eigen karakter behouden.

 

Het CDA is van mening dat de gemeente op het gebied van wonen met een gezond kritische blik moet kijken naar initiatieven van Verenigingen voor Plaatselijke Belangen.

 

Het CDA is van mening dat inbreidingslocaties in de kernen, daar waar mogelijk, voldoende benut moeten worden. Als voorbeeld geldt het gemeentehuis in Balk dat geschikt kan worden gemaakt voor een combinatie van wonen en zorg.

Het CDA stimuleert ontwikkelingen die het zogenaamde “meer generatiewonen” mogelijk maakt en is een warm pleitbezorger van de startersleningen voor jongeren.

 

In de nabije toekomst wordt het zogenaamde duurzaam bouwen een factor van betekenis.

Het CDA is er voor dat de gemeentelijke overheid daar waar mogelijk faciliterend en stimulerend optreedt bij initiatieven die genomen worden voor meer duurzame bebouwing.

De dorpen- en stadscoördinator is het aanspreekpunt voor inwoners, plaatselijk-belangen, verenigingen en organisaties voor lokale zaken binnen de gemeente. Het CDA vindt dat de dorpen- en stadscoördinator een spilfunctie heeft binnen de gemeentelijke organisatie. Er moet snel en adequaat op vragen en initiatieven vanuit de dorpen en stad gereageerd worden. Het CDA wil dat er voldoende inhoud aan deze functie gegeven wordt met een toereikend budget.


 

Economische zaken

 

Agrarische sector

Het CDA is een warm pleitbezorger voor de agrarische sector. Van oudsher is de agrarische sector een drager van de lokale economie. Nederland behoort tot de top van de wereld wat betreft de kwaliteit en innovatie in de agrarische sector. In belangrijke mate wordt bijgedragen aan de wereldvoedselvoorziening. Ook binnen de gemeente De Friese Meren wordt een belangrijke rol in de voedsel- en energieproductie vervuld. Daarnaast  vervult de agrarische sector een belangrijke rol als landschapsbeheerder. Zij beheert de ruimte op een dusdanige wijze dat de gemeente De Friese Meren zeer geliefd is bij watersporter en toerist. Daarnaast is het op dit moment de sector die veel werkgelegenheid biedt voor bouw- en aanverwante bedrijven. Een onmisbare sector, die wij als gemeente moeten koesteren en in goed overleg met de ondernemers moeten stimuleren.

De spagaat waar de sector de komende jaren mee te maken krijgt is de grotere vraag naar voedsel, met aan de andere kant kostprijsverhoging en hogere eisen aan welzijn en duurzaamheid.

Het CDA wil meewerken aan uitbreidingsmogelijkheden van agrarische bedrijven, mits de bebouwing inpasbaar is in het landschap. Ook nieuwe bouwvormen zoals bijvoorbeeld de serre- en boogstallen krijgen hierbij de ruimte.

 

Het CDA wil verbreding van de agrarische sector met bijvoorbeeld zorg of recreatie toestaan. Door te kiezen voor verbreding in plaats van vergroting ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor agrarische ondernemers. Initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals het toestaan van vergisting of plaatsen van zonnecollectoren worden ondersteund.

 

Het CDA wil nieuwe functies in vrijkomende agrarische panden toestaan wanneer deze inpasbaar zijn in de omgeving. Is er sprake van gebouwen die in slechte staat verkeren, dan zien wij graag dat deze vervangen worden in plaats van ze te laten bestaan. Nu de wet voor plattelandswoningen is aangenomen, vindt het CDA dat er de mogelijkheid moet zijn om in leegstaande boerderijen meerdere gezinnen te laten wonen. Dit kan de leefbaarheid van het platteland op verschillende manieren ten goede komen en biedt jonge gezinnen meer kansen om zich hier te vestigen of te blijven. De agrarische sector in de Friese Meren is voor het CDA van het grootste belang voor zowel de voedselvoorziening, als het landschap en de plaatselijke werkgelegenheid.

 

 

 

 

Recreatie en toerisme

De nieuwe gemeente “De Friese Meren” is bij uitstek een gemeente met de potentie dé grote toeristische trekker in Friesland te zijn:

er is veel water, bos, groen, en (cultuur)historie. Daarnaast hebben het stadje Sloten en veel dorpen bijzondere uitstraling en allure. Wij willen met de inwoners en met de ondernemers in gesprek om ervoor te zorgen dat we deze potentie nog beter kunnen benutten.

Onze gemeente is bij uitstek geschikt om er meerdere dagen te recreëren. Dat kan op het water maar ook op het land.

Er is al een uitgebreide knooppuntenroute voor fietsers in de gemeente; enige ontbrekende schakels in deze route moeten gerealiseerd worden.

Ook de bestaande voorzieningen willen we bij deze routes betrekken, zoals bijvoorbeeld  “bêd en brochje”, musea, interessante locaties en slecht-weer accommodaties.

Ook Mar en Klif, het bezoekerscentrum waarin het Nationaal Landschap, natuur- en milieueducatie een centrale rol spelen, verdient bijzondere aandacht. In het educatieve programma “Groen Doen” participeren ook de scholen in de regio.

 

Het CDA steunt een nieuw te vormen VVV om de gemeente extra te kunnen promoten.

We zullen op het terrein van recreatie en toerisme het platform van recreatieondernemers als een belangrijke gesprekspartner zien.

Het CDA vindt dat bestaande recreatieve bedrijven de ruimte moeten krijgen zich te ontwikkelen.

Nieuwe bedrijven worden getoetst op bestaande beleidsplannen.

We beseffen dat we niet alles in één keer kunnen realiseren. Dit vraagt om verantwoorde keuzes in tijd, in geld en in locatie. Het CDA loopt daar niet voor weg!

 


Werkgelegenheid

Werkgelegenheid wordt een belangrijk onderwerp in de komende raadsperiode. De gemeente

“De Friese Meren” heeft goud in handen met haar ligging aan de A6/A7 en haar unieke landschap met bossen en meren. Het CDA vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om ondernemers de grootst mogelijke kans te geven om te ondernemen. Het CDA vindt het als gezinspartij van cruciaal belang dat werkgelegenheid nummer één wordt bij elke keuze die gemaakt wordt. Hoewel de gemeente  alleen kan faciliteren, wil het CDA dat de regelgeving en snelheid van handelen altijd in het teken van de ermee samenhangende werkgelegenheid moeten staan. Binnen de geldende regelgeving wil het CDA al het mogelijke doen om overheidsopdrachten te gunnen aan lokale/regionale ondernemers

 

 

MKB sector

MKB-ers en winkeliers leveren een belangrijke bijdrage aan de regionale economie. Met name de grotere kernen Balk, Joure en Lemmer hebben een belangrijke centrumfunctie, waar zomers veel toeristen winkelen en recreëren. Ook de iets kleinere kernen hebben een belangrijke rol voor watersporters, fietsers en wandelaars.

Het CDA wil samen met ondernemers en winkeliersverenigingen zorg blijven dragen voor een goed ondernemersklimaat. Dat kan onder meer door actief mee te denken over een verantwoord plaatsingsbeleid. Het CDA is geen voorstander van de zondagsopening , maar ziet op bepaalde plaatsen een lokale vraag ontstaan. Hierbij zal afhankelijk van de lokale situatie worden beoordeeld of het CDA hier mee in kan stemmen.

 

Klein- en grootschalige bedrijfsontwikkelingen

De gemeente telt langs de A7 en de A6 een aantal locaties waar mogelijkheden zijn tot “grootschalige” bedrijfsmatige ontwikkelingen. Die nieuwe bedrijven, waar veel vervoersbewegingen en erg veel bedrijfsruimte zijn vereist, zullen zich daar moeten vestigen.

Bedrijven die zich traditioneel al om en nabij de kernen hebben gevestigd op daar ontwikkelde bedrijfsterreinen zullen zich daar in eerste instantie ook moeten doorontwikkelen. Voor bestaande, verouderde bedrijfsterreinen is samen met de provincie een regionaal actieplan opgesteld voor revitalisering. Hierop moet actie worden ondernomen. Nieuwe vestiging en uitbreiding zal in eerste instantie binnen de grenzen van de bestaande bedrijfsterreinen moeten plaatsvinden in beschikbare, leegstaande bedrijfsgebouwen. Hier zal ook gekeken moeten worden naar de meest duurzame methoden.Daarbij pleit het CDA er voor om hierover regionale afspraken te maken. De gemeente “De Friese Meren” moet de ambitie hebben om de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Nederland te zijn.

 

 

 

 

Internet

Communicatie via de digitale snelweg neemt een steeds belangrijkere plaats in. Binnen onderwijs, zorg en bedrijfsleven zijn de mogelijkheden eindeloos. Ook het werken op afstand, waarbij men maar beperkt op kantoor hoeft te zijn, komt steeds vaker voor. Snel internet kan economisch van grote betekenis zijn. Het CDA is er groot voorstander van om zo snel mogelijk voorzieningen te treffen die   ten doel hebben binnen afzienbare tijd internet te realiseren voor alle inwoners van gemeente ”De Friese Meren”.


 

ONDERWIJS

 

Het CDA vindt de kwaliteit van onderwijs zeer belangrijk. De besturen van de scholen dienen er voor te zorgen dat dit gewaarborgd is. Zwakke scholen horen niet voor te komen in onze gemeente.

De gemeente heeft geen zeggenschap over de grootte van de scholen. Op dit moment is, voor de bekostiging vanuit het Rijk, de norm van drieëntwintig leerlingen van belang.

De verantwoordelijkheid voor het sluiten van de scholen, omdat er sprake van krimp is, ligt bij de stichtingsbesturen. Een belangrijke taak van de gemeente om goed onderwijs te faciliteren is de onderwijshuisvesting. Voor het CDA is een goede en kwalitatieve verdeling van onderwijsvoorzieningen in de gemeente van belang. Mocht er sprake zijn van sluiting, dan zal de gemeente in gesprek gaan met het stichtingsbestuur over de kwalitatieve verdeling.

Wanneer dorpen gezamenlijk activiteiten en voorzieningen willen gaan delen dan zal het CDA deze ondersteunen.

De loop- en fietsroutes voor kinderen zijn veilig en herkenbaar; indien er verlichting moet komen of wanneer deze wordt vervangen, zal dat duurzame verlichting zijn.

Het CDA is een voorstander van het ondersteunen van preventieve projecten op school, zoals over voeding en beweging, en voorlichting over roken, alcohol en drugs. Maatschappelijke stage vervult een belangrijke functie om jongeren bewust te maken van maatschappelijke verantwoordelijkheden. Het CDA is er voorstander van om maatschappelijke stage te continueren.

Het voortijdig schoolverlaten is voor het CDA een zorgpunt. Het is van belang dat de gemeente maatwerk biedt om schooluitval te voorkomen en waar nodig te bestrijden. Een integrale aanpak Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, jongerenwerk, GGD, politie en gemeente is cruciaal.

Beheer en onderhoudsplannen dienen actueel te zijn. Goed overleg en duidelijke afspraken tussen stichtingsbesturen en gemeente zijn van wezenlijk belang. Wanneer er sprake is van nieuwbouw dan is het CDA er voorstander van om voorzieningen te clusteren, als dit in het belang van het kind is.

 

 


 

LEVEN MET ELKAAR

 

Leefbaarheid

Inwoners mogen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leefomgeving. Samen met de leefomgeving (kinderen, ouders, buurt, kerk, verenigingen, sportclubs, e.a.) zijn inwoners in staat voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Pas als inwoners met  hun omgeving niet meer in staat zijn om voor eigen welzijn te zorgen moet een beroep op de overheid kunnen worden gedaan. De basis is dat iedereen mee moet kunnen doen. Dit vraagt om een bestuur dat goed kan luisteren naar de vraag uit de samenleving. Initiatieven zoals Dorpshulp, Kleine Kernen - Eigen Kracht, Omtinkers e.d. moeten worden gesteund en gestimuleerd.

Het CDA vindt het van belang dat de overheid voorwaardenscheppend werkt aan verbindingen tussen verenigingen en organisaties, vrijwilligers en professionals, jong en oud, tussen kerken, scholen en (sport)clubs. Plaatselijk-belangen hebben een eigen dorps- of stadsvisie ontwikkeld. In deze documenten is veel tijd en energie geïnvesteerd. Deze visie moet als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van dorpen en stad.

Vanuit de gemeente is de dorpen en stads-coördinator aangesteld, hij/zij is de brug tussen de plaatselijk-belangen en de gemeentelijke organisatie en dient ervoor te zorgen dat er snel en adequaat op vragen en initiatieven gereageerd wordt. Het CDA zal ervoor zorgen dat deze functie voor de dorpen en stad blijft behouden. De dorpen hebben nu een eigen budget, ‘het laaghangende fruit’, waarmee plaatselijk-belangen zelf initiatieven kunnen realiseren. Het CDA is van mening dat dit potje ook in de toekomst moet blijven bestaan, het heeft zijn waarde bewezen.

 

Sociaal domein

Het CDA hecht eraan dat iedereen in de gemeente zolang mogelijk blijft meedoen. Ieder mens kan iets betekenen voor de samenleving, ongeacht leeftijd, financiële situatie of beperking. Ook inwoners die (tijdelijk) van een uitkering gebruik moeten maken, kunnen op allerlei terrein een bijdrage leveren aan de samenleving. Uiteraard verwacht het CDA ook dat zij zich inzetten voor het verwerven van betaalde arbeid, zodat zij zelf in een inkomen kunnen voorzien.
Van werkgevers verwacht het CDA maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De toekomstige bevolkingsopbouw laat zien, dat de economie over enkele jaren elke arbeidskracht nodig heeft. Werkgevers moeten gestimuleerd worden om daarop in te spelen. De jongeren van nu kunnen we niet werkeloos aan de kant laten staan. Zij moeten ervaren/leren wat het is om werknemer te zijn (op tijd komen, met collega’s omgaan, verantwoordelijk zijn voor je werk). Het CDA  vindt het belangrijk dat werkgevers deze rol oppakken.

Het CDA wijst mensen op hun eigen verantwoordelijkheid. Je kunt wat, dus je doet wat. Hierdoor blijft professionele hulp vanuit de overheid beschikbaar voor hen, die werkelijk niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

 


Jongeren

Het CDA wil eigen initiatieven van de jeugd stimuleren en ondersteunen. Contact met de gemeente moet voor jongeren gemakkelijker worden. Inmiddels is er een speciale app voor “De Friese Meren”, hieraan moet een button worden toegevoegd voor de jeugd zodat zij daar vragen en opmerkingen kunnen plaatsen.

Het CDA wil graag de betrokkenheid van de jeugd bij de politiek vergroten. Indien nodig kan er ad hoc een groep worden gevormd, zodat overleg kan plaatsvinden. Het CDA vindt dat er jaarlijks een politieke jongerendag moet worden georganiseerd, zodat jongeren kennis kunnen maken met de lokale politiek

De jeugd heeft recht op een eigen plek in het dorp, moet veilig kunnen uitgaan en er moet aandacht zijn voor misbruik van alcohol en voor de problematiek t.a.v. drugs.

Toezicht op de drank- en horecawet is noodzakelijk en is sinds kort een taak van de gemeente. Bij het niet naleven van de wettelijke regels door de horeca zal het CDA het College verzoeken om maatregelen te nemen.

 

Ouderen

De “ouderen” zijn een groeiende groep in Nederland. Veel ouderen willen zich graag inzetten voor de gemeenschap of omgeving. Het CDA vindt het belangrijk dat ouderen volop mee kunnen blijven doen en wil, daar waar nodig, vrijwilligerswerk of mantelzorg ondersteuning bieden.

Onze huidige woningmarkt is niet afgestemd op de toenemende vraag naar seniorenwoningen. Hier ligt een gezamenlijke opgave voor ouderen, woningbouwverenigingen en gemeente. In overleg moet hiervoor een gericht actieplan worden opgesteld.

De AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) wordt een verantwoordelijkheid van de gemeente, tezamen met de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). De servicebalies in Joure, Lemmer en Balk dienen vragen zorgvuldig en adequaat af te handelen en bij complexe vragen een afspraak voor huisbezoek, door een zorgadviseur te maken.

 

Sport

De rol van de gemeente op het terrein van sport is in eerste instantie voorwaardenscheppend, ondersteunend en stimulerend.

De gemeente zet zich in voor het behoud van de huidige sportaccommodaties.

Het CDA vindt dat de gemeente een belangrijke bijdrage kan en moet leveren om inwoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met diverse sporten en vormen van beweging. Het subsidiebeleid moet hierop afgestemd worden.

Het CDA wil dat de vakleerkracht gymnastiek op de basisscholen behouden blijft en dat deze ook ondersteuning aan sportverenigingen kan bieden, de combinatiefunctionaris.

Het CDA wil sportaccommodaties verduurzamen om de kosten voor verenigingen naar beneden te brengen. Dit kan door ondersteuning te bieden uit een duurzaamheidfonds. Wanneer sportverenigingen willen gaan samenwerken (of accommodaties delen) wil het CDA dit stimuleren en zo nodig faciliteren.

 

Cultuur

Actieve kunstbeoefening draagt, samen met sport en bewegen, bij aan de ontwikkeling, het welbevinden en sociale cohesie van de bevolking. Het CDA wil daarom kunst en cultuur uitdragen en stimuleren. Belangrijk hierbij is dat aangesloten wordt bij de vraag en wensen van het onderwijs, muziek- en andere culturele verenigingen, maar ook van particuliere participanten.

Lezen is een zeer belangrijke eigenschap voor de algemene ontwikkeling. Het CDA wil de bestaande bibliotheekfunctie behouden, bij voorkeur in combinatie met basisscholen. Om taalachterstand bij kinderen te voorkomen pleit het CDA voor het behoud van de bibliotheekfunctie waarbij de scholen een belangrijke rol hebben.

Onze gemeente telt nog veel beoefenaren van de zogenaamde “oude ambachten”.

Het CDA pleit er voor een leegstaand bedrijfspand beschikbaar te stellen, waarin een veelheid van deze ambachten in een soort “ambachten bedrijfsverzamelgebouw” kan worden uitgeoefend.

Dit zou dan een cultureel en educatief centrum moeten worden, waar jong en oud kennis kunnen nemen van deze uitstervende ambachten. Dit moet uitgroeien tot een trekpleister in onze gemeente.

 

It Frysk is in unyk skaaimerk fan ús regionale maatskippy. It Fries-wêzen jout in bining mei elkoar en

mei ús omjouwing. It CDA is grutsk op it Frysk en wol dit útdrage, u.o. troch te fasilitearjen by “Frysk

Kulturele” aktiviteiten.  Fierder wol it CDA de Fryske taal ûnder mear stimulearje troch ôfspraken te meitsjen mei biblioteken oer útlienings yn it Frysk en it organisearjen fan foarlêswedstriden yn it Frysk.

 

 


VERKEER en VERVOER

 

Het CDA pleit er voor om in de aanpak van het wegennet rond Joure ook het aquaduct Scharsterrijn mee te nemen.

De gemeente en provincie moeten zich hiervoor sterk maken bij de Rijksoverheid.

Het niet aanpakken van dit knelpunt blijft in het vaarseizoen verkeershinder opleveren. Integrale aanpak nu, betekent ook financieel voordeel.

Ook vinden wij de opwaardering van de traverse Lemmer (N 359), vanwege de ontsluiting van de Zuidwesthoek, een noodzakelijke investering.

Het CDA wil het lokale bereik en de mobiliteit blijvend stimuleren door zich sterk te maken voor goed openbaar vervoer.

Wij pleiten voor een gemeentelijk meerjaren investeringsprogramma voor het onderhoud van gemeentelijke wegen. Op deze manier houden we controle op de veiligheid en de financiën.

Hetzelfde geldt voor een openbaar verlichtingsplan.

 


 

OPENBARE ORDE en VEILIGHEID

 

Dat burgers zich veilig voelen in hun woon-, werk – en leefomgeving vindt het CDA essentieel. Daarbij staat preventie voorop. Het CDA vindt ook dat mensen hierin hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Regels zijn nodig en moeten worden gerespecteerd en nageleefd. Er moeten voldoende wijkagenten zijn, die kunnen investeren in mensen. Door hun aanwezigheid hebben zij ook een preventieve functie.

 

Actieve voorlichting op het gebied van jeugdvandalisme, alcohol- en drugsgebruik is nodig.

 

Het CDA vindt dat geweldsdelicten, zoals seksueel geweld, geweld op straat, geweld op school en uitgaansgeweld, met voorrang door politie en justitie moeten worden aangepakt.

 

De vrijwilligers vormen het hart van de gemeentelijke brandweer.

Het CDA wil samen met de vrijwilligers en de professionele functionarissen een kwalitatief, hoogwaardig, op de schaal van de gemeente toegesneden brandweerkorps.


 

BESTUUR en FINANCIËN

 

Financiën

De gemeente probeert in deze “regeerperiode” het huishoudboekje op orde te brengen.

Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes op het gebied van

·         stimulering werkgelegenheid;

·         stimuleren leefbaarheid;

·         kwaliteit in samenleven;

·         nieuw beleid.

Dit heeft tot gevolg dat soms dingen niet kunnen, of moeten worden uitgesteld. Ook zullen we meer een beroep op de solidariteit van de inwoners moeten doen, in relatie tot hun eigen wijk, dorp of buurt en elkaar: groenonderhoud en burenhulp!

 

Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld opgebracht door de inwoners van de gemeente. We zullen duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn, nog nadrukkelijker in tijden van bezuinigingen. Het betekent dat we de gemeentelijke lasten en belastingen in een verantwoorde balans moeten brengen.

Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

 

De gemeente is terughoudend met de aankoop van grond en vastgoed. Grote bouwplannen worden opgeknipt in deelplannen, zodat tussentijds kan worden bijgesteld op basis van marktonderzoek. Het betekent misschien dat we terughoudend moeten zijn in de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen: eerst inbreiden, saneren en leegstand tegengaan!

 

Bestuur

Het ambtelijk apparaat zal van voldoende kwaliteit en omvang moeten zijn, om zo veel mogelijk taken in eigen beheer en zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren.

Er zal alleen in uiterste noodzaak een beroep op externe organisaties worden gedaan. Dit heeft tot gevolg dat er moet worden geïnvesteerd in tijd en deskundigheid. Het CDA vindt dat in een meerjarenprogramma een keuze moeten gemaakt en dat er prioriteiten moeten worden gesteld.

 

Als het CDA in de gelegenheid wordt gesteld bestuursverantwoordelijkheid te nemen in deze bestuursperiode, dan zal dat in coalitieverband gebeuren.

Dat betekent dat we als samenwerkende partijen een gezamenlijk programma zullen opstellen.

Dit gezamenlijk gedragen programma zal de basis zijn voor politiek bestuurlijke keuzes.

Juist in deze belangrijke eerste periode zal een breed politiek en bestuurlijk draagvlak nodig zijn.