Het bestuur heeft de afgelopen periode kandidaten benaderd voor een plek op de groslijst. De één ambieert een plek boven aan de lijst en wil zich verkiesbaar laten stellen, de ander wil wel op de lijst maar heeft geen politieke aspiraties. ....LEES VERDER

Na een drukke tijd in de gemeenteraad en op ons bedrijf kunnen we nu even afstand nemen van alles. Een versnelling minder. Dat gaat niet zomaar. Verschillende punten vragen nog om aandacht, lage vliegroutes vanaf Lelystad, baggerproblematiek Lemmer, fijnstof veehouderij bedrijven. ....LEES VERDER

Laat u ook uw stem Horen? De fractieleden en het bestuur van CDA in de gemeente 'De Fryske Marren' willen u graag uitnodigen voor een debatavond op donderdag 14 september 2017. ....LEES VERDER

CDA gemeente de Fryske Marren is klaar met de eindeloze hoeveelheid regels, administratie en bureaucratie. Samen met jou willen we kijken hoe we de regeldruk kunnen verminderen en politieagenten, onderwijzers, ondernemers, zorgverleners, vrijwilligers en burgers in onze gemeente meer ruimte en vertrouwen kunnen geven. ....LEES VERDER

Hoe verleidelijk is het om aan het eind van de raadsperiode te scoren, door na een periode van forse bezuinigen de euro's te laten rollen. Dat die verleiding is groot, bleek afgelopen week in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

De gemeente de Fryske Marren heeft fors moeten bezuinigen de afgelopen jaren. De zorg, het verenigingsleven, de dorpshuizen zij en dus wij hebben het allemaal aan den lijve ervaren. ....LEES VERDER

Afgelopen week werd er tijdens de vergadering over de jaarrekening gevraagd naar de Tsjûkemarvisie. Er liggen op dit moment twee verschillende visies uit voormalig Lemsterlân en Skarsterlân. De wethouder gaf als antwoord dat we binnenkort de visies in elkaar gaan schuiven, wat volgens ons niet kan omdat er een groot verschil in zit. ....LEES VERDER

De fractieleden van CDA 'De Friese Meren' willen u graag uitnodigen voor een debatavond op maandag 1 mei. Volgend jaar zijn de verkiezingen voor de gemeente, uw inbreng stellen wij zeer op prijs. ....LEES VERDER

Het bestuur van de CDA afdeling De Friese Meren nodigt u uit voor een ledenvergadering op:
donderdag 6 april 2017 om 20.00 uur in de Mallemok, Baanweg 7 te Sloten ....LEES VERDER

De ALV hielden we op 4 april 2016. In die vergadering namen we afscheid van voorzitter Henk Deinum die, na een periode als penningmeester in de voormalige gemeente Skarsterlân, het voorzitterschap van de CDA afdeling van de fusiegemeente De Friese Meren op zich nam. ....LEES VERDER

Opening: Henk Deinum opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bij het opstellen van de agenda is vergeten aan te geven dat tegenkandidaten voor het bestuur aangemeld konden worden. Afgesproken wordt nu dat deze mogelijkheid geopend wordt tot de pauze. ....LEES VERDER

Aandacht voor plattelandsgemeenten, zoals 'De Fryske Marren' is van groot belang voor de komende regeerperiode. Op de CDA lijst staan twee prima Friese kandidaten, nl. Harry van der Molen en Esther Hanemeijer. ....LEES VERDER

De Friese Meren organiseert samen met Sander de Rouwe het vierde jongerendebat. Waar: Vrijdag avond - SCC 't Haske in Balk om 20:00 uur. ....LEES VERDER

Voorzitter, de zondag neemt een bijzondere positie in ons dagelijks leven in. Het ritme van 6 dagen werken en 1 dag rust had en heeft een nuttige functie. Wat dat aangaat is het CDA van mening, niet alleen vanuit haar Christelijke levensovertuiging, maar ook met het oog op menselijk welbevinden, dat een gemsschappelijk rustpunt de maatschappij als zodanig ten goede komt. ....LEES VERDER

Op maandag 19 december willen wij graag, op een gezellige ongedwongen manier, met onze leden in gesprek over o.a. de visie van het CDA over de zondagsopenstelling van de winkels en kernenbeleid. ....LEES VERDER

Het nieuwe vergaderseizoen is al weer volop aan de gang. Als coalitiepartij in 'De Fryske Marren' focussen we ons in de komende periode op een aantal punten. ....LEES VERDER

Druk en hectisch, dat is de omschrijving van de weken voor de laatste raadsvergadering voordat het reces begint. Naast de reguliere raadsvergadering stellen we ook de kadernota vast. ....LEES VERDER

Niet denken in problemen, maar in oplossingen, deze slogan past bij het CDA. Door de bezuinigingstaakstelling is er de afgelopen jaren fors gekort op subsidies voor maatschappelijke instanties, sportverenigingen, cultuur, muziekkorpsen. ....LEES VERDER

Het CDA introduceert in 'De Fryske Marren' het begrip "integratiestage". De fractie ziet mogelijkheden om het bedrijfsleven en statushouders met elkaar in contact te brengen. ....LEES VERDER

In november 2014 heeft de CDA fractie een motie ingediend betreffende het Kernenbeleid. ....LEES VERDER

Het integraal huisvestingsplan (IHP) zoals op 25 mei door een raadsmeerderheid is aangenomen, heeft het nodige losgemaakt bij onze inwoners. ....LEES VERDER

CDA wil aanschaf van oud papier container uitstellen. ....LEES VERDER

CDA, FNP en VVD van de gemeente 'De Fryske Marren' willen dat de Tweede Kamer opnieuw kijkt naar het aquaduct in de A6 bij de 'Skarster Rien'. ....LEES VERDER

Het leerlingen vervoer heeft het afgelopen half jaar veel aandacht gekregen in de gemeenteraad maar zeker ook in de media. Niet altijd is er een zuivere weergave van de door de fractie van het CDA ingenomen standpunten en belangrijker nog, op welke afwegingen de standpunten zijn ingenomen. ....LEES VERDER

Hiske Jongsma (9 jaar) woont samen met haar ouders op een boerderij aan de Koarte Ekers in Joure. ....LEES VERDER

De CDA fractie van gemeente De Fryske Marren is tevreden over de stappen die het college neemt naar aanleiding van de door het CDA ingediende motie over de huisvesting van statushouders. ....LEES VERDER

Ofskied nimme docht altyd wat sear, sa seit de Fransmân. Wolno, as rjochtgeaarde Fries haw ik datselde gefoel fan 'e jûn ek wol wat.. Doe't ik my 10 jier lyn beskikber stelde foar in sit yn it bestjoer fan CDA-Skarsterlân hie ik yn 'e fierste fierte net yn 'e rekken dat ik myn bestjoerlike loopbaan einigje soe as foarsitter fan "de Fryske Marren". ....LEES VERDER

CDA Nieuwsbrief van april 2016 ....LEES VERDER

Het verslag van de ALV van 5 februari 2015 ....LEES VERDER

Tweede kamerlid Agnes Mulder en gedeputeerde Sander de Rouwe reflecteren op 4 lokale initiatieven. Kom ook op 7 maart a.s. om 19.30 uur in het atrium te sneek oudkerkhof 11 (achter de Martinikerk) ....LEES VERDER

Op 7 maart a.s. om 19.30 uur organiseren CDA de Friese Meren en CDA Súdwest Fryslân een themabijeenkomst over duurzaamheid in het Atrium in Sneek. (Oud Kerkhof 11, achter de Martinikerk) De avond is gratis toegankelijk voor CDA leden, andere politieke partijen, plaatselijke belangen en andere belangstellenden. ....LEES VERDER

CDA 'De Friese Meren' heeft bij de behandeling van agendapunt 'Huisvesting Statushouders De Fryske Marren' middels een motie aan het College gevraagd een lange termijnvisie met betrekking tot de sociale woningbouw te ontwikkelen. ....LEES VERDER

De stichting 'Een veiliger Sint Nyk' is opgericht om woninginbraken zoveel mogelijk te voorkomen. ....LEES VERDER

CDA Nieuwsbrief December 2015 ....LEES VERDER

De Friese Meren organiseerd samen met De Wissel Sint Nyk het derde jongerendebat. Neem jij deze beker naar huis? ....LEES VERDER

CDA Nieuwsbrief November 2015 ....LEES VERDER

Anderhalf jaar na de start van de fusiegemeente 'De Friese Meren' is het bij de vaststelling van deze kadernota tijd om terug-, maar wat de CDA fractie betreft vooral tijd op vooruit te kijken. Een korte terugblik. We hebben een periode achter de rug met ingrijpende besluiten. ....LEES VERDER

Nieuwsbrief Maart CDA ....LEES VERDER

CDA 'De Friese Meren' heeft burgerparticipatie en jongerenparticipatie hoog in het vaandel staan. Wij hebben op vrijdagavond 14 november voor de tweede keer een Jongerendebat georganiseerd in 'De Wissel' in Sint Nicolaasga. Ook dit jaar was Sander de Rouwe de debatleider. ....LEES VERDER

Afgelopen woensdag bracht de CDA fractie 'De Friese Meren' samen met Sander de Rouwe, Sietske Poepjes en Bé de Winter een bezoek aan het Kulturhûs in Oudehaske. Ze werden bijgepraat over de geschiedenis van dit mooie project en de stand van zaken op dit moment. ....LEES VERDER

Het afgelopen jaar is er binnen de gemeente maar ook binnen de zorginstellingen gewerkt aan de transities. Kort gezegd gaat het om een kanteling in de zorg, de mens staat centraal en is zelf verantwoordelijk. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een deel van het zorgaanbod en heeft daarvoor geld ontvangen, wel hebben wij te maken met een enorme bezuinigingsslag. ....LEES VERDER

Bekijk de Nieuwsbrief ....LEES VERDER

Afgelopen week ontvingen wij het verdrietige bericht dat Wim Koster op achtenzestigjarige leeftijd is overleden. ....LEES VERDER

Het bestuur van de CDA afdeling De Friese Meren nodigt u uit voor een ledenvergadering op:

Donderdag 5 februari 2015 om 20.00 uur in de Mallemok, Baanweg 96 te Sloten. ....LEES VERDER

Het verslag van de ALV van 24 oktober 2014 ....LEES VERDER

De CDA fractie in de gemeente 'De Friese Meren', is op zoek naar een enthousiaste fractiemedewerker die bereid is de fractieleden op schriftelijk, communicatief en organisatorisch gebied te ondersteunen. De fractiemedewerker werkt onder direct toezicht van de fractievoorzitter. ....LEES VERDER

LEMMER - Het CDA van de Friese Meren wil in de toekomst meer mensen uit Lemmer betrekken bij de plannen rondom de rondweg N359 in Lemmer, zo zegt Roel Roelevink van het CDA. ....LEES VERDER

"Gemeente 'de Friese Meren' gaat voor een asielzoekerscentrum bij één van de grote kernen Joure, Lemmer of Balk", stond er in de regionale en landelijke dagbladen. ....LEES VERDER

Maandag 10 november heeft de CDA fractie een bezoek gebracht aan Hof & Hiem. Wij werden heel hartelijk ontvangen door directeur-bestuurder Jan Veenstra en Harrie Dijkstra, manager Hof & Hiem Thuiszorg. De afgelopen periode heeft de politiek veel besluiten moeten nemen betreffende de transities. ....LEES VERDER

Op woensdag 29 oktober neemt de gemeenteraad van 'De Friese Meren' een besluit over de begroting van 2015. Om een sluitende begroting in te kunnen dienen moet de Raad akkoord gaan met een bezuiniging van meer dan zeven miljoen euro. ....LEES VERDER

Het tweede Jongerendebat is gepland op vrijdag 14 november. De avond start om 20.30 uur in de Wissel, iedereen is welkom. Opgave is niet nodig. ....LEES VERDER

Een van de speerpunten van het CDA is het leefbaar houden van dorpen en stad. Dorpshuizen en MFC's spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie van dorpen en stad. In de raadsvergadering van 22 oktober jl. stond o.a. ....LEES VERDER

'Vertrouwd en dichtbij' is de slogan van het CDA. Regelmatig gaat de CDA fractie op bezoek bij inwoners, Plaatselijk Belangen, bedrijven en verenigingen. Doel van deze bijeenkomsten zijn om van elkaar te horen wat er speelt en waarin de samenleving en de politiek elkaar kunnen versterken. ....LEES VERDER

Het CDA heeft in een eerder stadium gepleit voor een subsidie om energie coöperaties te steunen en te motiveren wanneer zij een coöperatie in hun dorp of wijk willen starten. ....LEES VERDER

In de raadsvergadering van 25 juni is door een meerderheid van de raadsfracties in de gemeente 'De Friese Meren', het harmonisatievoorstel winkeltijdenverordening aangenomen. Het CDA heeft tegen dit raadsvoorstel gestemd. ....LEES VERDER

Als je tegenwoordig een krant openslaat of naar een informatieprogramma kijkt, komt het woord duurzaam ongetwijfeld een aantal keren voorbij. Het is iets wat in de huidige maatschappij leeft! ....LEES VERDER

Het bestuur van de CDA-afdeling De Friese Meren nodigt u uit voor een ledenvergadering op dinsdag 8 april 2014 om 20.00 uur in het Zalencentrum te Sint Nicolaasga ....LEES VERDER

U hebt wellicht gelezen of gehoord dat de voorzitter van ons bestuur, dhr. D. Hylkema, zijn functie onlangs heeft neergelegd. ....LEES VERDER

Op veel plaatsen in Fryslân is de internetverbinding traag en sterk verouderd. Dat moet anders! Daarom legt de provincie in de komende jaren een snel glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Fryslân aan. ....LEES VERDER

Op 19 januari jl. stond op de agenda van de gemeenteraad een voorstel van het College om de regeling kwijtschelding belasting gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de sociale minima te wijzigen. ....LEES VERDER

De Statenfractie van het CDA heeft een motie ingediend om financiële middelen beschikbaar te stellen voor een aantal kleinschalige infraprojecten in Friesland. In totaal is er een bedrag van 18 miljoen euro mee gemoeid. ....LEES VERDER

De afgelopen weken is er gewerkt aan het coalitieakkoord CDA - FNP. Op 29 januari is de presentatie van het akkoord. In de media is veel aandacht besteed aan de naam die de nieuwe gemeente zal krijgen. Uiteraard belangrijk maar voor ons als partij zijn er nog een aantal andere belangrijke punten waar wij de komende periode aan zullen werken. ....LEES VERDER

Het CDA heeft altijd gepleit voor een actieve rol voor de jeugd in de gemeentepolitiek en is daar nog steeds positief over. De stukken in de media de afgelopen week doen anders vermoeden. Afgelopen maandag werd door ....LEES VERDER

Op donderdag 2 januari is de nieuwe gemeenteraad en de wethouders van 'De Friese Meren' geïnstalleerd. Op de foto staan de acht raadsleden en de twee wethouders die het CDA vertegenwoordigen. ....LEES VERDER

De afgelopen weken zijn er veel gesprekken gevoerd tussen vertegenwoordigers van de FNP en het CDA. Dat heeft geresulteerd in een 'Coalitieakkoord' dat maandag 6 januari openbaar is gemaakt. ....LEES VERDER

Uitnodiging voor de gezamenlijke ledenvergadering van de afdelingen Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân en voor de vergadering van de afdeling De Friese Meren op donderdag 16 januari 2014 om 19.30 uur !!! in De Mallemok, Baanweg 96, Sloten. ....LEES VERDER

Verslag van de ledenvergadering d.d. 7 mei 2013 te Balk van de drie gezamenlijke afdelingen van het CDA te weten CDA Skarsterlân, CDA Lemsterland en CDA Gaasterlân-Sleat. Deze afdelingen functioneren onder één overgangsbestuur. De nieuwe afdeling gaat heten CDA De Friese Meren. ....LEES VERDER

Afgelopen dagen hebben wij als fractie veel e-mail ontvangen met betrekking tot de keuze van de naam van onze nieuwe gemeente. Hierbij zijn ook veel mails van CDA-leden met als essentie dat men niet begrijpt waarom de fractie van het CDA is meegegaan in de keuze voor de Friese naam. ....LEES VERDER

Vandaag de laatste dag van het jaar 2013. Een dag om terug te kijken en de balans op te maken. Vorige week hebben wij afscheid genomen van de drie gemeenten, Skarsterlasterlân-Sleat en Lemsterland. ....LEES VERDER

Vorige week stond in het teken van afscheid nemen, afscheid van de drie oude gemeenten maar ook van een groot aantal raadsleden. ....LEES VERDER

Vanaf juni is het campagneteam volop bezig geweest om een succesvolle campagne neer te zetten. Veel CDA leden hebben ons daarbij geholpen door het bellen van onze leden, het rondbrengen van vierentwintig duizend folders en natuurlijk zichtbaar zijn op straat en bij de debatten. Er is ontzettend veel werk verricht door een grote groep mensen. ....LEES VERDER

De laatste lange campagnedag in 'De Friese Meren'. Vanochtend hebben wij een bezoek gebracht aan alle vijf verzorgingstehuizen in onze nieuwe gemeente. Onze groep heeft een bezoek gebracht aan 'de Flecke' in Joure. ....LEES VERDER

Sander de Rouwe leidde het Jongerendebat in de Wissel te Sint Nyk. Er werd gediscussieerd over alcohol, keten, maar ook over de corrigerende tik van ouders. ....LEES VERDER

De fusiegemeente DFM is nieuw, dus ook de koers is nieuw. De koers van het CDA... Dat we het Vertrouwd & Dichtbij en samen moeten doen in de woonkernen. ....LEES VERDER

Ieder mens kan iets betekenen voor de samenleving, ongeacht leeftijd, financiële situatie of beperking. Eenvoudige zorg en aandacht wordt nu ook al gegeven door mantelzorgers, familie en vrienden. ....LEES VERDER

Er is geflyerd in de Midstraat Joure. ....LEES VERDER

Eerder deze week is de eerste van vele taarten uitgedeeld aan de familie Visser. Gefeliciteerd! ....LEES VERDER

Zaterdag 26 oktober heeft een grote groep CDA'ers een bezoek gebracht aan Terherne. ....LEES VERDER

Onze nieuwe gemeente De Friese Meren is met haar meren, bossen en weidse vergezichten een fantastische en unieke woonomgeving. Dit geldt zowel voor de grote als kleine woonkernen. Het CDA staat voor een gemeente waar het voor jong en oud goed wonen is en blijft! ....LEES VERDER

Het MKB, de agrarische sector en de recreatie krijgen van het CDA meer ruimte om te ondernemen! Dit kan bijvoorbeeld door verruiming van de bestemmingsmogelijkheden in het buitengebied, mits dit inpasbaar is in het landschap. ....LEES VERDER

U als inwoner van de gemeente kunt laten zien dat u het CDA een warm hart toedraagt door een prachtige poster voor het raam te plakken. Als dank doen wij graag iets terug, iedere week verloten wij ....LEES VERDER

Een van de 4 uitgangspunten van het CDA is:

Rentmeesterschap, goed voor je omgeving zorgen. We willen toch allemaal dat onze kinderen opgroeien in een schone en gezonde omgeving. ....LEES VERDER

1 - Het CDA staat voor een nieuwe gemeente die vertrouwd en dichtbij is..

2 - Voor het CDA maken ondernemers het verschil. MKB, agrariërs, en de recreatieve sector verdienen ruimte voor ontwikkeling.

3 - Het CDA is een gezinspartij. Wij zijn trots op onze ouderen en jongeren doen volop mee.

4 - Het CDA is sociaal en betrokken voor wie niet kan, maar streng voor wie niet wil.

5 - Het CDA vindt Friese cultuur, sport, taal, monumenten en kerken belangrijk voor de identiteit van de stad en dorpen in de Friese Meren.

....LEES VERDER

....LEES VERDER

Zaterdag 28 september hebben de eerste zes kandidaten van de lijst een bezoek gebracht aan alle achtendertig Plaatselijk Belangen in de nieuwe gemeente "De Friese Meren". Om kwart voor negen stond de groep startklaar in St. Nicolaasga. Eerst alle Plaatselijk belangen in Skartserlân, daarna ....LEES VERDER

De politieke partijen staan allemaal in de startblokken om campagne te gaan voeren. Het CDA is er helemaal klaar voor. De afgelopen maanden heeft het CDA, bestuur, fractieleden en kandidaat-fractieleden een groot aantal bezoeken gebracht aan de dorpen in de nieuwe gemeente "De Friese Meren". ....LEES VERDER

Op 17 september organiseerde het CDAV Fryslân een busreis naar Prinsjesdag in Den Haag.
De 3e dinsdag in september is traditioneel een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek. ....LEES VERDER

De afgelopen week was de CDA Tweede Kamerfractie twee dagen te gast in Fryslân. Donderdag en vrijdag hielden we onze traditionele fractiedagen in hotel Post Plaza in Leeuwarden. ....LEES VERDER

Het CDA ontmoet De Friese Meren. Met deze slogan is het CDA sinds 12 januari 2013 op pad. Op 22 juni werd het 11de en voorlopig laatste werkbezoek afgelegd. Recreatie en toerisme is voor de nieuwe gemeente ....LEES VERDER

Zaterdag 8 juni was de CDA fractie op bezoek in Idskenhuizen en Langweer. In Idskenhuizen werd de dorpsvisie 2020 door Andre Rijssenbeek gepresenteerd. ....LEES VERDER

We worden welkom geheten door Plaatselijk Belang Oosterzee-Gietersebrug, Oosterzee-Buren, het bestuur van de voetbalclub en de Oranje vereniging, in de bestuurskamer van de voetbalclub EBC (Eastersee Bantegea Combinatie). ....LEES VERDER

Zaterdag 11 mei was de partijtop van CDA De Friese Meren samen met een aantal bestuursleden in Balk. Ondernemer Edze Westra stelde zijn recent verworven locatie beschikbaar en zorgde tegelijkertijd voor de uitstekend verzorgde catering ....LEES VERDER

Vanavond de tweede ledenvergadering in korte tijd. In een jaar van de Verkiezingen zijn er altijd veel zaken te bespreken.
Deze vergadering wordt de definitieve kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. ....LEES VERDER

Zaterdag 26 april hadden we als CDA de Friese Meren ons werkbezoek in Joure. Als organisatie hadden we een fiets tocht georganiseerd door Joure. Dit om onze collega CDA bestuurders Joure vanuit het "hart" te laten ....LEES VERDER

In de Agemene Ledenvergadering van CDA Fryslan op 22 april 2013 is tot opvolger van Douwe Tamminga gekozen: Bert Kuiper uit Langweer. ....LEES VERDER

Het overgangsbestuur van de CDA-afdeling "De Friese Meren" draagt Frans Veltman uit Oudega (GS) voor als lijsttrekker bij de in november van dit jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen. ....LEES VERDER

Het overgangsbestuur van de CDA-afdeling "De Friese Meren" draagt Luciënne Boelsma-Hoekstra uit Idskenhuizen voor als nummer twee op de kandidatenlijst van het CDA. ....LEES VERDER

Op deze eerste zonnige zaterdag in 2013 (6 april) brengen we allereerst een bezoek aan Echten. We komen bij elkaar met vertegenwoordigers van volleybalvereniging Tsjâkemarders in de nieuwe sportzaal "De Twilling". ....LEES VERDER

In het kader van het vak Maatschappijleer hebben de examenleerlingen Vmbo T van het Bornego College op woensdag 27 maart 2013 een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van de nieuwe fusiegemeente 'De Friese Meren'. ....LEES VERDER

Vandaag zijn wij te gast in het nieuwe MFC "It Klif" in Oudemridum, een lange tijd van voorbereiding is aan de bouw vooraf gegaan ....LEES VERDER

Vanavond 20 maart is in "Haske" in Joure de ledenvergadering van het CDA. Drie gemeenten, drie fracties op weg naar één grote CDA afdeling.
De zaal in Joure is goed gevuld met CDA leden, ....LEES VERDER

Een week die, qua weer, veelbelovend was eindigde op zaterdag in kou en regen. Gelukkig was er een warme ontvangst in Haskerhorne tijdens alweer het vijfde werkbezoek van CDA fractieleden, wethouders en bestuursleden. ....LEES VERDER

CDA Fryslân wil graag het rapport Rijnlands Denken en Doen onder de aandacht van de gemeenten brengen. Het Friese bestuur heeft het bestuur, wethouders, fractieleden van de Friese Meren uitgenodigd. ....LEES VERDER

Het CDA ontmoet De Friese Meren. Met deze slogan is het CDA sinds 12 januari 2013 op pad. Na een bezoek aan Oudehaske, Sintjohannesga, Bakhuizen, en Bantinga stond voor 23 februari een bezoek aan St Nyk op het programma. ....LEES VERDER

Het CDA ontmoet de Friese Meren. Met deze slogan hebben fractie- en collegeleden van het CDA opnieuw een werkbezoek afgelegd, op zaterdag 9 februari was Bantega aan de beurt. ....LEES VERDER

Het CDA ontmoet de Friese Meren, met deze slogan gaat het CDA in 2013 op pad.
De komende maanden bezoekt de CDA fractie en collegeleden van de Friese Meren een groot aantal dorpen en stad in de nieuwe gemeente. Het doel is om elkaars gemeente beter te leren kennen. ....LEES VERDER

Het CDA ontmoet de Friese Meren. Met deze slogan gaat het CDA het jaar 2013 in. Er worden door de CDA fractie en wethouders, een groot aantal dorpen van de toekomstige gemeente 'De Friese Meren' bezocht. Het doel van de bezoeken is om zoveel mogelijk kennis te maken met 'elkaars' dorpen en stad. ....LEES VERDER